Regulamin sklepu

1. Postanowienia wstępne

 1. Poniższy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w Sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.maszaosieglowska.pl, prowadzonym przez Artystyczna pracownia krawiecka Maria Osięgłowska, ul. Jackowskiego 14, 64-100 Leszno, NIP: 6971911977, REGON: 302334575. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
 2. Regulamin dotyczy wszystkich Zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu internetowego. Oferta Sklepu internetowego przeznaczona jest wyłącznie dla Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2. Definicje:

 Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedający – firma Artystyczna pracownia krawiecka Maria Osięgłowska, ul. Jackowskiego 14, 64-100 Leszno, NIP: 6971911977, REGON: 302334575.
 2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem: www.maszaosieglowska.pl.
 3. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego.
 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Sklepu internetowego.
 5. Produkt lub Produkty – ubrania i akcesoria (m.in. bluzy, bluzki, sukienki) oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym.
 6. Cena – cena brutto Produktu umieszczona obok informacji o Produkcie, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Produktu do Zamawiającego.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące Produkt lub Produkty określone do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1740. z późn. zm.), zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym, z wykorzystaniem Sklepu internetowego.
 11. Konto Zamawiającego – narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, itp.
 12. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego.
 13. Hasło – ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego.
 14. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740. z późn. zm.).
 15. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

3. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

4. Warunki zawierania Umowy sprzedaży

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym.
 2. Prezentacja Produktów w Sklepie internetowym stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Sklep realizuje zamówienia na terytorium Polski i wyłącznie w języku polskim.
 4. Zamawiający składa Zamówienie za pomocą Konta Zamawiającego. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji w systemie Sklepu, poprzez poprawne wypełnienie formularza zawierającego dane niezbędne do przesłania zakupionego Produktu (dane kontaktowe i adresowe, wybranie sposobu dostawy, wybranie sposobu płatności).
 5. Za pomocą mechanizmów dostępnych w Sklepie można dodać wybrane przez siebie Produkty do Koszyka i złożyć ofertę kupna. Koszyk i wprowadzane w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia. Klikając na stronie z podsumowaniem zamówienia w przycisk potwierdzający i finalizujący zamówienie, następuje złożenie Zamówienia na Produkty znajdujące się w Koszyku.
 6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po weryfikacji przez Sklep czy Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji, co następuje za pośrednictwem wiadomości e-mail z informacją o zatwierdzeniu Zamówienia do realizacji.

5. Realizacja i dostawa Produktów

 1. W zależności od dostępności i popularności Produktów, czas realizacji wynosi od 2 do 10 dni roboczych.
 2. W przypadku braku Produktu na magazynie lub materiałów na jego wykonanie u dostawców, Zamawiający jest o tym informowany i jeśli nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji, może całkowicie zrezygnować z Zamówienia, bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji Zamówienia.
 3. Zamówienia, do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane. Brak możliwości weryfikacji i potwierdzenia zamówienia (np. brak kontaktu) skutkuje anulowaniem zamówienia przez Sklep.
 4. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich. Wówczas do Ceny Produktu należy doliczyć jeszcze koszt przesyłki. Szczegółowe informacje o możliwych sposobach i terminach dostawy oraz kosztach przesyłki prezentowane są w trakcie składania zamówienia.
 5. Po wcześniejszym ustaleniu terminu ze Sprzedającym istnieje możliwość odbioru osobistego Produktów pod adresem: Artystyczna pracownia krawiecka Maria Osięgłowska, ul. Jackowskiego 14, 64-100 Leszno.

6. Płatności

W Sklepie internetowym dostępne są następujące formy płatności:

 1. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayU.
 2. Płatność tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na koncie pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie. W przypadku wyboru tej formy płatności należy podać w tytule przelewu imię i nazwisko Zamawiającego, numer zamówienia oraz dokonać przelewu na poniższe dane i rachunek bankowy: Artystyczna pracownia krawiecka Maria Osięgłowska, PKO BP: 56 1020 3088 0000 8702 0078 8448
 3. Gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedającego.

7. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument może zrezygnować z Produktu zakupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
 2. Konsument odstępuje od Umowy składając Sprzedającemu oświadczenie, które może być wysłane pocztą lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy Sprzedającego. Wówczas Sprzedający potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. Warunkiem jest idealny stan Produktu, nie noszący śladów użycia. Wszystkie Produkty muszą mieć oryginalnie przypiętą metkę oraz być zwracane w oryginalnym opakowaniu. Ze zwracanym Towarem należy zwrócić dokument potwierdzający zamówienie (paragon).
 4. Zwracany Produkt nie może nosić śladów użytkowania i musi być zwrócony w stanie nienaruszonym. Produkt niespełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
 5. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego Produktu.
 6. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.
 7. Paczkę zwrotną należy przesłać na adres Sprzedającego.
 8. Konsument ponosi wszelkie koszty zwrotu Produktu,
 9. Zwrotom nie podlegają Produkty spoza standardowej oferty Sklepu (ubrania uszyte na miarę lub na indywidualne zamówienie w wybranym przez Zamawiającego rozmiarze lub kolorze).

8. Reklamacje

 1. Sprzedający jest obowiązany dostarczyć Zamawiającemu rzecz wolną od wad.
 2. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do zwrotu Produktu.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki i przesłaniu go na adres: Artystyczna pracowania krawiecka, ul. Jackowskiego 14, 64-100 Leszno. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkód oraz jak najszybciej skontaktować się ze Sklepem. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 4. Reklamację należy zgłosić:
 • drogą elektroniczną na adres: maszaosieglowska@gmail.com
 • na piśmie na adres: Artystyczna pracownia krawiecka Maria Osięgłowska, ul. Jackowskiego 14, 64-100 Leszno
 1. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Zamawiającego składającego reklamację oraz żądanie w związku z wadą Produktu.
 2. Sprzedający ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Zamawiającego uznał za uzasadnione.
 3. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedającego,
 4. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

9. Postanowienia końcowe 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 14 lipca 2021 roku.
Przewiń do góry