Polityka prywatności

1. Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Artystyczna pracownia krawiecka Maria Osięgłowska www.maszaosieglowska.pl. Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie oraz częściowo poniżej.

2. Definicje:

 1. Administrator – Artystyczna pracownia krawiecka Maria Osięgłowska, ul. Jackowskiego 14, 64-100 Leszno, NIP: 6971911977, REGON: 302334575, działająca pod adresem www.maszaosieglowska.pl
 2. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 3. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 4. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: www.maszaosieglowska.pl
 5. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Sklepu Internetowego.
 6. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze niniejszej strony oraz Sklepu internetowego.
 7. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego
 8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Artystyczna pracownia krawiecka Maria Osięgłowska, ul. Jackowskiego 14, 64-100 Leszno, NIP 6971911977, Regon 302334575. Możecie Państwo skontaktować się bezpośrednio z Administratorem pod adresem: maszaosieglowska@gmail.com lub pod numer telefonu 513020277.
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych to uzupełnienie przez Użytkownika, a następnie przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza danych. Przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu firmy i numeru telefonu. Ponadto administrator gromadzi informacje dotyczące interakcji ze Sklepem i usługami w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzn. datę, czas wizyty i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Sklepu oraz dostosowywania go do potrzeb Użytkowników.
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu: 
 • założenia Konta zamawiającego i rejestracji Użytkowników
 • realizacji Zamówień złożonych w Sklepie internetowym
 • realizacji akcji marketingowych, w tym wysyłania spersonalizowanych i automatycznych komunikatów za pomocą email, SMS i innych kanałów.
 1. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży. Brak podania danych osobowych uniemożliwi realizację Zamówień oraz kontakt z Zamawiającym i skorzystanie z niektórych funkcjonalności oferowanych przez Sklep.
 2. Administrator będzie przekazywał dane osobowe wyłącznie współpracującym z nim firmom kurierskim, a także podmiotom, z którymi współpracuje przy realizacji procesu płatności i rozliczeń oraz podmiotom, z którymi współpracuje przy utrzymaniu i obsłudze strony oraz Sklepu internetowego. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania, prawo do usunięcia danych osobowych.

4. Bezpieczeństwo

 1. Certyfikat SSL.
 2. Zgromadzone zbiory danych osobowych chronione są przez Administratora zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dostęp do danych osobowych ma Administrator oraz współpracujące z nim osoby i podmioty, którzy są zobowiązane do zachowania uzyskanych informacji w ścisłej tajemnicy.
 3. Do zalogowania się na Konto, konieczne jest podanie loginu i hasła dostępu.
 4. Administrator nie dokonuje transferu danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Administrator wskazuje, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza korzystanie z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi.

5. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony i Sklepu Internetowego Administratora.
 2. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian przepisów prawa, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.
 3. Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od dnia 1 czerwca 2021 roku.

Przewiń do góry