menu>

RODO

  1. Administratorem Pani danych osobowych jest Maria Osięgłowska. Kontakt ze mną jest możliwy pod numerem telefonu: 65 526 87 88, 513 020 277 lub za pomocą poczty elektronicznej: maszaosieglowska@gmail.com.
  2. Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonywania zawartej z Panią umowy, w tym w szczególności na potrzeby: (a) umożliwienia ustalenia warunków umowy drogą elektroniczną, (b) kontaktowania się z Panią w celach związanych ze świadczoną usługą, (c) podjęcia działań wynikających z przepisów prawa w zakresie obowiązków podatkowych (dotyczy umów, w których ja zlecam wykonanie dzieła).
  3. W opisanym powyżej celu mogę przetwarzać następującego kategorie Pani danych osobowych: (a) imię i nazwisko, (b) numer telefonu, a także (c) adres e-mail, (d) PESEL/NIP oraz (e). adres zamieszkania.
  4. Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Panią umowy, tj. do momentu odbioru zamówionej odzieży lub do momentu złożenia przez Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń (3 lata), jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami lub o okres konieczny z uwagi na obowiązki podatkowe (6 lat).
  5. Pani dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy to ja zlecam wykonanie dzieła. Wówczas mogą one być przekazywane podmiotom wspierającym mnie w obsłudze księgowej. 
  6. Przysługuje Pani prawo żądania dostępu do Pani danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje Pani prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji gdy uzna Pani, że przetwarzanie Pani danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych.
  8. Jednocześnie informuję, że Pani dane osobowe zostały mi przekazane dobrowolnie, przy czym zgromadzenie przeze mnie tych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia z Panią umowy lub do jej należytego wykonywania. Brak podania tych danych osobowych może skutkować tym, że nie będę mogła zawrzeć z Panią umowy lub wykonanie jej będzie znacznie utrudnione. 
ARTYSTYCZNA PRACOWNIA KRAWIECKA Masza Osięgłowska
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe